Euribor storico 2006

EURIBOR 1 MESE 3 MESI 6 MESI 12 MESI
02/01 2.40 2.49 2.64 2.86
03/01 2.40 2.49 2.64 2.86
04/01 2.39 2.49 2.64 2.83
05/01 2.39 2.49 2.63 2.79
06/01 2.39 2.49 2.62 2.77
09/01 2.39 2.49 2.62 2.77
10/01 2.39 2.50 2.63 2.81
11/01 2.39 2.50 2.64 2.83
12/01 2.40 2.51 2.66 2.85
13/01 2.39 2.51 2.64 2.82
16/01 2.39 2.51 2.64 2.82
17/01 2.39 2.51 2.64 2.81
18/01 2.39 2.51 2.63 2.78
19/01 2.39 2.52 2.65 2.83
20/01 2.39 2.52 2.66 2.84
23/01 2.39 2.52 2.65 2.84
24/01 2.39 2.53 2.66 2.85
25/01 2.39 2.53 2.67 2.86
26/01 2.39 2.53 2.67 2.86
27/01 2.38 2.54 2.68 2.87
30/01 2.39 2.54 2.69 2.89
31/01 2.39 2.55 2.70 2.90
01/02 2.39 2.55 2.70 2.90
02/02 2.39 2.56 2.71 2.92
03/02 2.39 2.57 2.71 2.91
06/02 2.39 2.57 2.70 2.91
07/02 2.39 2.57 2.70 2.91
08/02 2.40 2.58 2.71 2.91
09/02 2.41 2.59 2.71 2.91
10/02 2.43 2.59 2.71 2.90
13/02 2.44 2.59 2.72 2.91
14/02 2.44 2.60 2.72 2.90
15/02 2.45 2.60 2.72 2.90
16/02 2.47 2.60 2.72 2.91
17/02 2.48 2.61 2.72 2.90
20/02 2.48 2.61 2.72 2.88
21/02 2.49 2.61 2.72 2.88
22/02 2.50 2.62 2.73 2.91
23/02 2.53 2.63 2.75 2.94
24/02 2.55 2.64 2.77 2.96
27/02 2.57 2.66 2.77 2.97
28/02 2.59 2.66 2.78 2.98
01/03 2.60 2.67 2.79 2.99
02/03 2.62 2.67 2.80 3.00
03/03 2.62 2.68 2.82 3.05
06/03 2.63 2.69 2.82 3.05
07/03 2.63 2.69 2.83 3.06
08/03 2.63 2.69 2.83 3.06
09/03 2.63 2.70 2.83 3.07
10/03 2.63 2.70 2.84 3.07
13/03 2.63 2.70 2.85 3.09
14/03 2.63 2.70 2.85 3.09
15/03 2.63 2.70 2.85 3.09
16/03 2.63 2.70 2.85 3.09
17/03 2.63 2.71 2.86 3.10
20/03 2.64 2.72 2.88 3.13
21/03 2.64 2.73 2.89 3.14
22/03 2.64 2.74 2.90 3.14
23/03 2.64 2.74 2.90 3.13
24/03 2.64 2.74 2.90 3.14
27/03 2.64 2.75 2.91 3.12
28/03 2.64 2.77 2.94 3.17
29/03 2.65 2.80 2.97 3.22
30/03 2.65 2.81 2.98 3.23
31/03 2.65 2.82 2.99 3.23
03/04 2.65 2.82 2.99 3.25
04/04 2.65 2.82 3.00 3.26
05/04 2.65 2.82 3.01 3.26
06/04 2.65 2.83 3.01 3.26
07/04 2.64 2.76 2.92 3.16
10/04 2.64 2.76 2.91 3.17
11/04 2.64 2.76 2.91 3.17
12/04 2.64 2.76 2.91 3.17
13/04 2.64 2.77 2.92 3.19
18/04 2.64 2.77 2.92 3.19
19/04 2.64 2.77 2.92 3.19
20/04 2.64 2.78 2.93 3.20
21/04 2.65 2.78 2.93 3.20
24/04 2.65 2.78 2.94 3.19
25/04 2.66 2.79 2.95 3.22
26/04 2.67 2.82 3.00 3.28
27/04 2.67 2.83 3.02 3.31
28/04 2.67 2.85 3.03 3.32
02/05 2.67 2.86 3.03 3.31
03/05 2.67 2.87 3.03 3.32
04/05 2.65 2.86 3.02 3.30
05/05 2.64 2.86 3.03 3.32
08/05 2.64 2.87 3.03 3.31
09/05 2.64 2.87 3.06 3.33
10/05 2.64 2.88 3.06 3.35
11/05 2.65 2.88 3.07 3.34
12/05 2.65 2.89 3.08 3.36
15/05 2.66 2.88 3.06 3.32
16/05 2.66 2.88 3.06 3.30
17/05 2.66 2.88 3.06 3.29
18/05 2.69 2.89 3.07 3.30
19/05 2.70 2.90 3.07 3.30
22/05 2.72 2.90 3.07 3.28
23/05 2.72 2.90 3.07 3.29
24/05 2.73 2.91 3.07 3.29
25/05 2.75 2.91 3.06 3.27
26/05 2.76 2.91 3.06 3.28
29/05 2.77 2.92 3.07 3.29
30/05 2.78 2.92 3.07 3.29
31/05 2.79 2.93 3.09 3.31
01/06 2.82 2.94 3.13 3.37
02/06 2.82 2.95 3.13 3.37
05/06 2.83 2.96 3.12 3.36
06/06 2.83 2.97 3.15 3.40
07/06 2.84 2.97 3.15 3.40
08/06 2.87 2.99 3.15 3.39
09/06 2.85 2.95 3.11 3.34
12/06 2.86 2.95 3.11 3.33
13/06 2.87 2.96 3.10 3.29
14/06 2.87 2.96 3.11 3.32
15/06 2.88 2.96 3.13 3.35
16/06 2.88 2.97 3.13 3.35
19/06 2.88 2.97 3.14 3.37
20/06 2.88 2.98 3.14 3.38
21/06 2.88 2.99 3.17 3.42
22/06 2.89 2.99 3.18 3.43
23/06 2.89 3.00 3.18 3.44
26/06 2.89 3.00 3.19 3.46
27/06 2.90 3.04 3.24 3.52
28/06 2.91 3.06 3.24 3.52
29/06 2.90 3.06 3.25 3.52
30/06 2.90 3.06 3.25 3.51
03/07 2.90 3.06 3.24 3.51
04/07 2.89 3.06 3.24 3.51
05/07 2.89 3.06 3.25 3.53
06/07 2.89 3.06 3.26 3.54
07/07 2.88 3.08 3.27 3.56
10/07 2.90 3.08 3.27 3.56
11/07 2.90 3.08 3.27 3.55
12/07 2.90 3.08 3.28 3.56
13/07 2.92 3.09 3.28 3.55
14/07 2.92 3.09 3.28 3.53
17/07 2.93 3.10 3.28 3.51
18/07 2.93 3.10 3.29 3.53
19/07 2.94 3.11 3.30 3.56
20/07 2.96 3.12 3.30 3.55
21/07 2.96 3.12 3.30 3.53
24/07 2.98 3.13 3.31 3.54
25/07 2.99 3.13 3.31 3.53
26/07 2.99 3.14 3.32 3.54
27/07 3.01 3.15 3.32 3.54
28/07 3.02 3.15 3.33 3.55
31/07 3.03 3.16 3.33 3.55
01/08 3.03 3.17 3.34 3.54
02/08 3.04 3.18 3.34 3.53
03/08 3.06 3.19 3.35 3.55
04/08 3.09 3.20 3.38 3.60
07/08 3.10 3.20 3.38 3.59
08/08 3.10 3.21 3.39 3.59
09/08 3.11 3.21 3.39 3.60
10/08 3.10 3.22 3.39 3.59
11/08 3.11 3.22 3.41 3.62
14/08 3.11 3.22 3.42 3.65
16/08 3.11 3.23 3.42 3.66
17/08 3.11 3.23 3.43 3.66
18/08 3.11 3.24 3.44 3.68
21/08 3.11 3.24 3.44 3.66
22/08 3.11 3.25 3.44 3.66
23/08 3.11 3.25 3.43 3.61
24/08 3.10 3.25 3.44 3.63
25/08 3.10 3.26 3.43 3.61
28/08 3.09 3.25 3.43 3.61
29/08 3.09 3.26 3.44 3.62
30/08 3.09 3.26 3.44 3.62
31/08 3.09 3.26 3.45 3.63
01/09 3.10 3.27 3.46 3.64
04/09 3.10 3.27 3.47 3.65
05/09 3.10 3.28 3.48 3.66
06/09 3.10 3.29 3.49 3.69
07/09 3.10 3.29 3.50 3.70
08/09 3.10 3.30 3.50 3.70
11/09 3.10 3.31 3.52 3.73
12/09 3.12 3.32 3.54 3.76
13/09 3.13 3.32 3.53 3.75
14/09 3.14 3.33 3.54 3.75
15/09 3.14 3.34 3.54 3.76
18/09 3.15 3.34 3.54 3.76
19/09 3.17 3.35 3.55 3.77
20/09 3.17 3.35 3.55 3.75
21/09 3.20 3.37 3.56 3.76
22/09 3.20 3.38 3.55 3.73
25/09 3.21 3.37 3.53 3.67
26/09 3.22 3.37 3.53 3.68
27/09 3.24 3.38 3.56 3.71
28/09 3.26 3.41 3.57 3.72
29/09 3.27 3.42 3.57 3.72
02/10 3.29 3.42 3.58 3.75
03/10 3.30 3.44 3.58 3.74
04/10 3.32 3.45 3.60 3.76
05/10 3.34 3.46 3.60 3.75
06/10 3.34 3.46 3.60 3.73
09/10 3.34 3.47 3.61 3.76
10/10 3.35 3.48 3.62 3.77
11/10 3.35 3.49 3.63 3.79
12/10 3.35 3.49 3.64 3.81
13/10 3.35 3.50 3.64 3.79
16/10 3.35 3.50 3.64 3.80
17/10 3.35 3.50 3.64 3.80
18/10 3.35 3.51 3.65 3.80
19/10 3.35 3.52 3.65 3.79
20/10 3.36 3.52 3.65 3.80
23/10 3.36 3.53 3.67 3.83
24/10 3.37 3.53 3.67 3.84
25/10 3.37 3.54 3.69 3.86
26/10 3.38 3.55 3.70 3.86
27/10 3.38 3.55 3.70 3.87
30/10 3.38 3.56 3.70 3.86
31/10 3.38 3.56 3.70 3.86
01/11 3.37 3.56 3.70 3.83
02/11 3.37 3.57 3.70 3.83
03/11 3.37 3.57 3.70 3.84
06/11 3.37 3.57 3.72 3.88
07/11 3.37 3.58 3.73 3.88
08/11 3.37 3.58 3.73 3.88
09/11 3.37 3.58 3.75 3.91
10/11 3.37 3.59 3.74 3.88
13/11 3.38 3.59 3.73 3.86
14/11 3.40 3.59 3.74 3.89
15/11 3.40 3.60 3.74 3.88
16/11 3.40 3.60 3.74 3.88
17/11 3.41 3.60 3.75 3.89
20/11 3.42 3.60 3.72 3.85
21/11 3.44 3.60 3.72 3.84
22/11 3.45 3.61 3.73 3.85
23/11 3.46 3.62 3.73 3.87
24/11 3.47 3.62 3.74 3.86
27/11 3.48 3.63 3.73 3.86
28/11 3.49 3.63 3.73 3.85
29/11 3.55 3.63 3.73 3.84
30/11 3.57 3.64 3.74 3.86
01/12 3.59 3.64 3.74 3.85
04/12 3.59 3.64 3.72 3.80
05/12 3.60 3.64 3.73 3.82
06/12 3.60 3.65 3.74 3.83
07/12 3.63 3.66 3.75 3.84
08/12 3.63 3.67 3.77 3.88
11/12 3.65 3.67 3.78 3.90
12/12 3.65 3.67 3.79 3.90
13/12 3.65 3.67 3.78 3.90
14/12 3.65 3.68 3.79 3.92
15/12 3.66 3.69 3.80 3.94
18/12 3.66 3.70 3.80 3.94
19/12 3.66 3.70 3.81 3.96
20/12 3.66 3.71 3.81 3.97
21/12 3.67 3.71 3.83 3.99
22/12 3.67 3.72 3.83 3.99
27/12 3.67 3.72 3.84 4.00
28/12 3.63 3.72 3.85 4.02
29/12 3.63 3.73 3.85 4.03